Kişilik Yapısı İle İlgili Ölçme Araçları

1-Rotter Denetim Odağı Ölçeği: 

Bireylerin yaşamlarıyla ilgili olayları kendilerinin ya da dış güçlerin kontrol etmesine yönelik inançları onların kontrol odaklarının ne olduğuna ilişkin bilgiler vermektedir.

Birinci durumda bireyin ‘iç’ kontrol odağına, ikinci durumda ise ‘dış’ kontrol odağına inandığı kavramsallaştırılmıştır .  Dış kontrol inancı  daha çok, düşük benlik saygısı, depresyon, baş ağrıları, diğer psiko-fizyolojik semptomlar ve psikopatoloji ile ilişkilidir . Olayların davranışlarına bağlı olduğunu düşünen iç kontrol inancı olan  bireylerin, hoş olmayan yaşam olaylarını değiştirmede daha ısrarcı oldukları, şans ya da kader gibi kendi dışındaki güçlere bağlayanların ise daha az girişimci ve mücadeleci oldukları belirtilmektedir.

Bu ölçek  bireyin, İç kontrol inancına mı yoksa dış kontrol inancına mı sahip oldukları konusunda bilgi vermektedir.

2-Rathus Atılganlık Envanteri: Spencer Rathus tarafından 1973 te Amerika’da geliştirilmiştir. Rathus Atılganlık Envanteri 1980’ de Nilüfer Voltan tarafından Türkiye’ye uyarlanmış geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında oldukça yüksek korelasyonlar elde edilmiştir.

Atılganlık, bireyin kendi haklarını savunurken saldırganlık ya da çekingenlik yaşamadan davranabilmesidir.

Envanter 30 maddeden oluşan bir ölçektir.

Alınan puanlar -90 ile +90 arasında değişmektedir.

Çekingenlik düzeyi -90’a doğru artarken atılganlık düzeyi ise +90’a doğru artmaktadır.

Bu iki durum arasındaki bölgede ise Atılganlık bulunmaktadır.

Atılganlık düzeyinizi öğrenmek için merkezimizden yardım alabilirsiniz.

3-Coopersmith Özsaygı Envanteri(Coopersmith Self Estcem Inventory CSEI).  bir kişinin sosyal, akademik, ailesel ve bireysel hayatında kendisi hakkındaki düşüncelerini ölçmek üzere geliştirilmiştir.

58 sorudan oluşan Okul Formunda,

Genel Özsaygı,

Sosyal Özsaygı,

Arkadaşlığa İlişkin Özsaygı,

Ebeveynlerle ilgili Özsaygı,

Akademik Özsaygı

ile ilgili sonuçlar elde edilmektedir.

4-Beck Depresyon Ölçeği:  Dr. Aaron T. Beck tarafından yaratılmış, çoktan seçmeli 21 soruluk, depresyonun şiddetini ölçmekte kullanılan bir araçtır.

5-SCL90-R Psikolojik Belirti tarama ölçeği:  Bu ölçek, 17 yaş üzerinde, en az ilköğretim (ortaokul) eğitimi almış genç ve yetişkinler için düzenlenmiştir. SCL90-R psikolojik belirti tarama amacı için geliştirilmiş bir ölçektir. Hastalık tanısı konulmaz.

6-Hacettepe Kişilik Envanteri: Bireylerin kişilik özelliklerini, kişisel sosyal uyum düzeylerini ölçmek,  klinik ve normal vak’aları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları  yapmak amacıyla kullanılır.